Algemene voorwaarden Vitassa

Behandelovereenkomst

Als u een afspraak maakt, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

Algemeen:

 • Geen enkele behandeling bij Vitassa, praktijk voor Orthomoleculaire therapie mag in plaats komen van een behandeling door uw reguliere arts. In voorkomende gevallen zal Natasja Asselman u terug verwijzen naar uw arts.
 • Indien u, om welke reden dan ook, wilt afbouwen van medicijnen kan en mag dit alleen in samenspraak met uw arts gebeuren; Natasja Asselman stelt geen diagnose en geeft u geen advies omtrent uw medicatie.
 

Artikel 1 . Definities

 • De therapeut/praktijk: Natasja Asselman/Vitassa, Praktijk voor Orthomoleculaire therapie.
 • De patiënt/cliënt: de wederpartij van Vitassa, Praktijk voor Orthomoleculaire therapie.
 • Consult: adviezen m.b.t. voeding, supplementen, beweging, leefstijl, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut in opdracht van patiënt/cliënt worden uitgevoerd.
 • Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse consulten en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse consulten voorkomen.
 

Artikel 2 . Toepasselijkheid

 • Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de patiënt/cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de patiënt/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de patiënt/cliënt.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 

Artikel 3 . Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 • Een overeenkomst kan zowel een traject als losse consulten betreffen.
 • Een overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt/cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 • Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 • Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.
 

Artikel 4 . Duur overeenkomst en ontbinding

 • Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse consulten. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 • Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
 • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
 

Artikel 5 . Annulering

 • Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de patiënt/cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 24 uur voor aanvang 100% van het bedrag voor het consult.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
 • De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de patiënt/cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.
 

Artikel 6 . Geheimhouding , dossierbeheer en inzagerecht

 • De therapeut zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming heeft verkregen.
 • De therapeut zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 • De therapeut zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy.
 

Artikel 7 . Tarieven

 • De tarieven voor consulten c.q. losse consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening en zijn terug te vinden op de website van Vitassa.
 

Artikel 8 . Facturering en betaling

 • Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze na de dienstverlening aan de therapeut tegen overleg van een factuur te worden voldaan.
 • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 • Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 

Artikel 9 . Aansprakelijkheid

 • Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 • De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen
  c.q. medicijnen.
 • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt.
 • De patiënt/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.
 

Artikel 10 . Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.

In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Datum van oprichting: 1 september 2015

Licentiecode MBOG: 1073 TL

AGB-code praktijk: 90070242

AGB-code privé: 90102393

Contactformulier

Wat is je naam?
Hoe kan ik je bereiken?
Wat is je vraag?

Je kunt mij natuurlijk ook bellen op 06 – 55 87 25 34 of mailen: info@vitassa.nl